Oferta

Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez cały proces inwestycyjny od jego początkowej fazy analitycznej, po pełne wdrożenie produkcyjne.
Dobre przygotowanie projektu biogazowego to m.in. precyzyjne przeprowadzenie procesu uzyskiwania pozwoleń, przeanalizowanie aspektów logistycznych przy dostawie substratów oraz zagospodarowaniu pofermentu, optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w instalacji, oszczędny dobór elementów technologicznych, atrakcyjna kosztowo struktura montazu finansowego, przeprowadzenie wnikliwego i kompleksowego studium wykonalności. 
Świadcząc usługi doradcze pomagamy naszym klientom profesjonalnie przeprowadzić projekty przez wszystkie stadia rozwoju. Nasze doświadczenie, zebrane w trakcie realizacji własnych projektów, zapewnia dogłębną znajomość kluczowych czynników i uwarunkowań, decydujących o powodzeniu projektów.

 

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 1. Proces uzyskiwania pozwoleń
 2. Badania substratów
 3. Optymalizacja doboru technologii
 4. Projekty budowlane
 5. Wyceny projektów
 6. Studium wykonalności
 7. Audyt i zarządzanie ryzykiem
 8. Montaż finansowy projektu

 

1.       Proces uzyskiwania pozwoleń

 

Oferujemy przeprowadzenie projektu przez cały proces uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń:

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – złożenie wniosku o wydanie decyzji, komunikacja z odpowiednimi urzędami i stronami postępowania oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych;
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – dla obszarów nieobjętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), obejmuje złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją (m.in. udokumentowanie dostępu działki do drogi publicznej), komunikacja z odpowiednimi organami; W przypadku, gdy MPZP istnieje, ale nie dopuszcza budowy biogazowni w miejscu, gdzie planowana jest inwestycja, konieczna jest zmiana MPZP. W takim przypadku składamy wniosek o zmianę MPZP;
 • Uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego, poczynienie niezbędnych ustaleń z OSD;
 • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – złożenie wniosku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, oświadczeń, opinii i uzgodnień m.in. z Urzędem Gminy, starostwem powiatowym, regionalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, lokalnym zarządcą dróg i uprawnionymi rzeczoznawcami ds. przepisów BHP, wymagań przeciwpożarowych i geotechnicznych;
 • Uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń, na przykład pozwolenia wodno prawnego, czy pozwolenia zintegrowanego.

 

2.       Badania substratów

 

Dzięki współpracy z renomowanym, certyfikowanym laboratoriami oferujemy badania substratów według uznanych norm i standardów. Proces badania próbek przeprowadza się w dwóch etapach:

 • W pierwszym etapie próbka poddawana jest badaniom fizykochemicznym, których celem jest określenie zawartości suchej masy organicznej, oraz składu chemicznego;
 • Etap drugi to docelowe badanie substratu w fermentorze badawczym. Na tym etapie badane są: produktywność biogazu, jego procentowy skład oraz czas retencji;

Badanie daje pogląd na praktyczny wynik procesu fermentacji. Polecamy też przeprowadzenie dalszych badań – symulacji w mikrobiogazowni, będącej rzeczywistą instalacją w pomniejszonej skali. Badania te pozwolą sprawdzić całość procesu fermentacji w praktyce oraz zoptymalizować technologię produkcji biogazu dedykowaną badanemu substratowi lub konkretnemu miksowi substratów.

 

3.       Optymalizacja doboru technologii

 

Oferujemy kompleksową optymalizację technologii wytwarzania biogazu z różnych mieszanek substratów. Obejmuje to analizy całkowitych kosztów pozyskiwania substratów, optymalizację gospodarki osadem pofermentacyjnym i wykorzystania ciepła i dobór odpowiednich parametrów technicznych instalacji biogazowej. Doświadczenie nauczyło nas, że do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, dlatego w każdym przypadku rozpatrujemy wariantowo, które rozwiązania będą dla Państwa najkorzystniejsze. Współpracujemy z kilkoma producentami technologii biogazowych, dlatego możemy zaproponować Państwu „skrojone na miarę” rozwiązania.

 

4.       Projekty budowlane

 

Oferujemy wykonanie projektu budowlanego wraz z całą dokumentacją techniczną wymaganą przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę, czy w rozmowach z bankami. Nasi projektanci wykonują kompletne prace projektowe obejmujące m.in.:

 • Projekt architektoniczno budowlany (wymagany do pozwolenia na budowę);
 • Projekt wykonawczy z dokładną specyfikacją techniczną;
 • Projekty mediów towarzyszących biogazowni (projekt linii energetycznej, gazociągu, wodociągu, instalacji sanitarnych);
 • Projekt dróg dojazdowych;
 • Przedmiar robót;
 • Kosztorys inwestorski;
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 

 

5.       Wyceny projektów

 

Proponowane mechanizmy wyceny obejmują wszystkie możliwe do zastosowania z punktu widzenia metodologii sposoby wyceny. Mamy w zespole współpracującym kilku specjalistów od finansów co gwarantuje opracowanie na poziomie merytorycznym porównywalnym z drogimi firmami doradczymi. Nasza wartość dodana polega na tym, że nie jesteśmy firmą stricte finansową i przy wycenie jesteśmy w stanie spojrzeć na model od strony wiedzy merytorycznej o rynku i funkcjonowaniu projektów biogazowych.

 

6.       Studium wykonalności

 

Wykonujemy studium wykonalności w dwóch scenariuszach:

 • Wstępne studium wykonalności (green field) może być wykonane na etapie pomysłu na projekt, nawet bez rozbudowanej dokumentacji projektowej. Polega przede wszystkim na wizytach w terenie, rozpoznaniu uwarunkowań poprzez spotkania, oraz analizach „zza biurka”. Podyktowane jest to faktem, że na tym etapie projektów założenia muszą być weryfikowane przez wywiady, gdyż z braku dokumentacji inna analiza nie jest możliwa. Na koniec powstaje raport przedstawiający wszystkie wymienione w załączniku obszary.
 • Studium wykonalności końcowe (fully permitted) polega już na analizie dokumentacji projektowej. Na tym etapie spółka celowa powinna się legitymować licznymi dokumentami obrazującymi przebieg prac nad procesem do pozwoleń, uzgodnieniami z wykonawcami, umowami z kontrahentami, etc. Na analizę takiej ilości umów potrzeba jest więcej czasu. Wymaga ona również większego zaangażowania takich specjalistów jak: księgowy (do analizy historii rachunkowej SPV), technolog (analiza projektu technologicznego, weryfikacja jakości badań substratu, itp.), prawnik (audyt umów podpisanych przez SPV), ekspert budowlany(analiza projektu budowlanego). Wynikiem końcowym jest również raport. 

 

7.       Audyt i zarządzanie ryzykiem

 

Dodatkowym elementem , który może być uzupełnieniem studium wykonalności jest analiza ryzyk. Dotyczy to zarówno etapu green field jak i fully permited. Studium wykonalności jedynie analizuje stan bieżący, wskazując na ew. niedociągnięcia w projekcie, które z kolei można skwantyfikować (i wycenić) jako ryzyka. Analiza ryzyk obejmuje wyliczenie wartości ryzyk oraz co najważniejsze zawiera propozycję sposobów minimalizacji ryzyka i systemu zarządzania ryzykiem na dalszych etapach. Analiza taka jest wykonana biorąc pod uwagę przede wszystkim listę ryzyk sprawdzaną przez banki finansujące OZE (BGŻ i BOŚ). Tym samym jest to idealny materiał wsadowy przed dyskusjami z instytucjami finansowymi.

8.       Montaż finansowy projektu

 

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w aplikowaniu o środki publiczne oraz dzięki umowom z dużymi podmiotami z branży energetycznej, możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi związane z montażem finansowym projektu, zdobyciem środków zarówno publicznych (dopłat, kredytów preferencyjnych lub innych), jak i komercyjnych w zależności od specyfiki projektu i preferencji Partnera. Oferujemy dopasowanie odpowiednich źródeł finansowania, zapewniając najlepsze możliwości pozyskania kapitału.