Aktualności

List otwarty do Pani Premier i Pani Marszałek Sejmu

piątek, 10 lipca 2015 12:20

Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego (SPBR) wystosowało list do premier Ewy Kopacz i marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym apeluje o działania mogące pomóc operatorom biogazowni rolniczych, którzy w efekcie sytuacji na rynku zielonych certyfikatów znaleźli się na skraju bankructwa.

W liście do premier i marszałek Sejmu przewodnicząca Stowarzyszenia Zofia Ossowska zwraca uwagę, że mali producenci biogazu, realizujący swoje inwestycje „w zaufaniu do państwa i prowadzonej przez rząd polityki”, „wybudowali biogazownie rolnicze, angażując w to zarówno środki publiczne jak i środki bankowe czy własne producentów, którzy zdecydowali się nie konsumować posiadanego kapitału, ale zainwestować go z korzyścią nie tylko dla siebie, ale również społeczeństwa, w tym przede wszystkim lokalnego”.

SPBR ocenia, że za złą sytuację branży biogazowej, która wynika z rekordowo niskiej ceny zielonych certyfikatów wynoszącej już tyko ok. 100 zł/MWh, odpowiada rząd.

Przewodnicząca SPBR pisze, że jedynym wygranym systemu wsparcia dla OZE w Polsce jest technologia współspalania, a większość środków z dopłat do zielonej energii trafiła do koncernów energetycznych. – Wsparcie dostają ci przedsiębiorcy, którzy nie zainwestowali w nowe moce, nowoczesne instalacje itp., a jedynie dołożyli biomasę do węgla – czytamy w liście do premier Kopacz i marszałek Kidawy-Błońskiej.

Organizacja reprezentująca branżę producentów energii z biogazu ocenia ponadto, że skoro celem rządu jest ograniczenie wzrostu cen energii, to obecne niskie ceny zielonych certyfikatów powinny przekładać się na spadek cen energii, a tak się nie dzieje.

Zresztą niskie ceny certyfikatów (…) są zastrzeżone tylko dla małych podmiotów, takich jak my. Natomiast dla wielkich koncernów, monopolistów, funkcjonują ceny oscylujące w granicach opłaty zastępczej, czyli ok. 300,00 zł/MWh. Gdyby taka cena miała zastosowanie dla naszych firm, żaden z członków Stowarzyszenia nie określałby się obecnie mianem bankruta. Tymczasem doszło do stworzenia dwóch rynków – jednego dla małych, a drugiego dla dużych przedsiębiorstw, co całkowicie kłóci się z zasadami przyznawania pomocy publicznej – pisze Zofia Ossowska.

Pełna treść listu przewodniczącej SPBR nt. sytuacji biogazowni rolniczych, który trafił do premier i marszałek Sejmu, jest dostępna pod tym linkiem: http://gramwzielone.pl/uploads/files/pismo%20do%20p_%20Premier.pdf

 

Źródło: gramwzielone.pl

 

Kolejna biogazownia rolnicza w woj. warmińsko-mazurskim

poniedziałek, 29 czerwca 2015 00:00

W położonym w województwie warmińsko-mazurskim Jarnołtowie powstała biogazownia rolnicza o mocy 250 kWe. To 62. biogazownia wpisana do rejestru biogazowni rolniczych prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Inwestorem jest spółka Ekodamir sp. z o.o. sp k. W instalacji została wykorzystana technologia firmy agriKomp. Zbiornik fermentacyjny wyposażony jest w duże, łopatowe mieszadła Paddelgigant. Do produkcji biogazu jest wykorzystywany substrat w postaci gnojownika i kiszkonki kukurydzy, który jest dozowany są za pośrednictwem dozownika Vielfrass.
Biogazownia składa się z jednego zbiornika fermentacyjnego oraz jednego zbiornika do składowania masy pofermentacyjnej. W ramach infrastruktury biogazowni wykonano również silosy na kiszonkę kukurydzy.
Moc elektryczna biogazowni w wynosi 250 kWe, a moc cieplna - 220 kWt. Jak zapewnia wykonawca, w instalacji wykorzystano jednostki kogeneracyjne o sprawności elektrycznej 45,5%, przy sprawności cieplnej na poziomie 40%.
Ciepło w całości będzie zużywane na miejscu do potrzeb technologicznych oraz do ogrzewania budynków inwentarskich (kurników). Biogazownia pozwoli na wykorzystanie produkowanych w miejscowym gospodarstwie rolnym odpadów, co obniży koszty energii cieplnej. Wcześniej budynki gospodarstwa były zasilane gazem.
Energia elektryczna zostanie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb biogazowni oraz gospodarstwa rolnego, a jej nadwyżki będą sprzedawana do sieci.
Koszt inwestycji wyniósł 5,285 mln zł netto. Projekt był finansowany w 50-procentach z funduszy unijnych.
W przyszłości przewiduje się możliwość rozbudowy instalacji biogazowej w Jarnołtowie.
– Już na samym etapie prac projektowych całość została przygotowana tak, aby w łatwy sposób instalacja mogła zostać rozbudowana do 1 MW– zapewnia agriKomp, generalny wykonawca instalacji biogazowej w Jarnołtowie.
Obecnie agriKomp realizuje również projekt budowy biogazowni rolniczej w Michałowie o mocy 500 kW. Firma posiada ponad 800 zrealizowanych projektów biogazowych w Niemczech, 90 w Czechach i 4 w Polsce.

Źródło: gramwzielone.pl
 

ZOO w Detroit wyprodukuje energię z odchodów

czwartek, 25 czerwca 2015 00:00

Ogród zoologiczny w Detroit postawił sobie ambitny cel - zero odpadów do 2020 roku. Co więcej ZOO chce być pierwszym tego typu ośrodkiem w Ameryce Północnej, który będzie przetwarzał odpady zwierzęce na energię elektryczną.

ZOO w Detroit postanowiło wykorzystać potencjał energetyczny drzemiący w marnowanych do tej pory zwierzęcych odchodach i zacząć przetwarzać obornik na biogaz. Inwestycja ma przynieść ogrodowi zoologicznemu oszczędności ok. 70-80 tys. dolarów na kosztach energii i 30-40 tys. dolarów na opłatach za wywóz i utylizację nieczystości. Dodatkowo pozostały z procesu fermentacji beztlenowej kompost będzie wykorzystany w ogrodzie zoologicznym, a energia elektryczna do zapewnienia zasilania kompleksu leczniczego dla zwierząt. Właściciele ogrodu zoologicznego spodziewają się zwrotu inwestycji po ok. 10 latach. Pełen koszt przedsięwzięcia jest szacowany na ponad milion dolarów. 55.000 dolarów z tej kwoty ma być pokrytych jeszcze w czerwcu, w ramach kampanii crowdfundingowej.


Źródło: reo.pl 

 

KE: W 2014 roku ponad 15 proc. energii z OZE

wtorek, 09 czerwca 2015 00:00

Komisja Europejska opublikowała we wtorek raport z postępów w osiąganiu celów udziału energii odnawialnej. Według jej szacunków w 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wynosi 15,3 proc. Jednocześnie KE wymieniła nasz kraj w gronie tych, które mimo, iż obecnie realizują zakładany cel, mogą mieć problem z wypełnieniem celu na rok 2020.

Co dwa lata kraje UE przygotowują sprawozdania na temat postępów w osiąganiu wyznaczonych celów udziału energii odnawialnej w zużyciu energii brutto. Na podstawie sprawozdań krajowych Komisja Europejska sporządza sprawozdanie w całej UE, co daje przegląd rozwoju polityki w zakresie energii odnawialnej w krajach UE.

Według szacunków z opublikowanego we wtorek raportu, w 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE wynosi 15,3 proc. Udział OZE w przypadku energii elektrycznej według szacunków KE osiągnął poziom 26 proc., dla ciepła i chłodu 16,6 proc., a w transporcie 5,7 proc.

Z szacunkowych danych KE wynika, że 46 proc. energii z OZE w 2014 roku było wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia, 30 proc. w transporcie, a 24 proc. do produkcji energii elektrycznej.

Udziały poszczególnych źródeł OZE wyglądały według danych KE w ubiegłym roku następująco: biomasa - 47 proc., energia wodna - 17 proc., energia wiatrowa - 11 proc., biopaliwa - 9 proc., energia słoneczna - 7 proc.. pompy ciepła - 5 proc., biogaz - 4 proc., energia geotermalna - 1 proc. i energia fal morskich - poniżej 1 proc.

KE w raporcie ocenia, że osiągnięcie zakładanego na 2020 rok celu OZE na poziomie 20 proc. jest wysoce prawdopodobne tak dla UE jako całości, jak i dla większość państw członkowskich.
Według KE dziewiętnaście państw członkowskich, wśród nich między innymi w Austria, Estonia, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja, może przekroczyć, niektóre nawet znacznie, wyznaczone dla nich cele OZE na 2020 rok.

- Raport pokazuje raz jeszcze, że Europa dobrze wykorzystuje odnawialne źródła energii, i że odnawialne źródła energii są dobre dla Europy - skomentował Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. klimatu i energii oraz dodał, iż w Europie przypada trzy razy więcej odnawialnej energii na jednego mieszkańca, niż na świecie.

KE zwraca jednak uwagę, że w przypadku takich krajów jak Francja, Luksemburg, Malta, Holandia i Wielka Brytania oraz w mniejszym stopniu Belgia i Hiszpania może być konieczna weryfikacja pod kątem ustalenia, czy ich polityki i narzędzia będą wystarczające i skuteczne w realizacji wyznaczonych celów OZE do 2020 roku.

W przypadku Polski oraz Węgier KE wyraziła wątpliwość, czy kraje te osiągną założone cele na 2020. Jak napisano w raporcie, będzie to możliwe przy optymistycznych założeniach dotyczących przyszłego rozwoju zapotrzebowanie na energię w połączeniu dobrymi warunkami finansowania dla poszczególnych krajów.

Według szacunkowych danych KE w 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 9,5 proc. przy celu na rok 2020 na poziomie 15 proc.

Źródło: cire.pl 

 

PSL przygotował projekt nowelizacji ustawy o OZE

czwartek, 04 czerwca 2015 00:00

Na stronach sejmowych opublikowano projekt nowelizacji ustawy o OZE autorstwa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proponowane regulacje mają na celu poprawę warunków funkcjonowania biogazowni rolniczych w ramach systemu świadectw pochodzenia.
 
Proponując nowe regulacje dla biogazowni PSL zwraca uwagę na trudną sytuację istniejących biogazowni rolniczych funkcjonujących w systemie zielonych certyfikatów. W ostatnich latach ceny certyfikatów spadły znacząco poniżej oczekiwań wielu inwestorów, stawiając ich inwestycje w trudnej sytuacji finansowej.

PSL chce to zmienić i ulżyć operatorom biogazowni, przynajmniej do czasu, gdy zdecydują się oni na przejście do systemu aukcyjnego.

W celu poprawy ich sytuacji PSL chce wprowadzić do systemu świadectw pochodzenia dodatkowy obowiązek umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazu, którym byli by objęci sprzedawcy energii „w oparciu o wydzielony w ramach ogólnego celu OZE na rok 2020 (tj. 20%) wolumenu 0,35% obowiązkowego udziału energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego".

Zaproponowane przez PSL regulacje miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Po 2016 r. prawo do kształtowania wysokości udziału świadectw pochodzenia energii z biogazu uzyskałby minister gospodarki.
– W opinii Wnioskodawców regulacja ta jest tym bardziej niezbędna, iż okazać się może, iż część z tych przedsiębiorstw postawiona zostanie wkrótce w stan upadłości i zaprzestanie swój byt prawny. Teza ta jest tym bardziej zasadna, bowiem jeden z przedsiębiorców wytwarzających biogaz rolniczy o mocy 1,2 MW mocy zainstalowanej elektrycznej już został postawiony w stan upadłości – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o OZE autorstwa PSL.
Autorzy projektu przypominają, że w Polsce działa obecnie 59 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 67,156 MW. Najmniejsza biogazownia rolnicza w rejestrze Agencji Rynku Rolnego ma moc 0,25 MW, a największa – 2,126MW.
Na etapie prac nad ustawą o OZE w Sejmie poseł PSL Artur Bramora złożył propozycje regulacji, które miały ułatwić funkcjonowanie biogazowni w nowym systemie wsparcia dla OZE. Nie wpisano ich jednak do finalnej wersji ustawy, gdyż nie znalazły akceptacji posłów.
Propozycja PSL to drugi projekt nowelizacji ustawy o OZE, nad którą prace trwały od kilku lat i która weszła w życie niewiele ponad miesiąc temu. Pierwszy projekt nowelizacji ustawy o OZE to propozycja rządu, która zakłada zmiany zasad wsparcia dla mikroinstalacji funkcjonujących w systemie taryf gwarantowanych.

Żródło: cire.pl 

 

Na Zamojszczyźnie powstaje energetyczna spółdzielnia

wtorek, 02 czerwca 2015 00:00

Energetyka rozproszona, oparta o małe lokalne źródła, to optymalne rozwiązanie dla Polski – ocenia spółka Bio Power, która przy współudziale partnerów zamierza budować na Zamojszczyźnie sieć biogazowni, tworząc tam spółdzielnię energetyczną. Pierwsza biogazownia Spółdzielni Nasza Energia ma ruszyć w przyszłym roku.

Bio Power zajmuje się m.in. budową i eksploatacją obiektów energetycznych wykorzystujących różne produkty pochodzenia organicznego. Specjalizuje się w pozyskiwaniu biogazu w procesie fermentacji. W zarejestrowanej w zeszłym roku spółdzielni spółka jest partnerem strategicznym.
– Mamy przyjęty harmonogram – cały kompleks budowy kilkunastu biogazowni ma się zakończyć w 2020 roku – mówi agencji informacyjnej Newseria Ryszard Rabiega, prezes Bio Power. – Chcieliśmy w przyszłym roku uruchomić i oddać do eksploatacji przynajmniej jedną biogazownię, a także wybrać kolejne lokalizacje na rozpoczęcie procesu projektowania.
Bio Power ma siedzibę w Zamościu i tamten region uznaje za doskonałe miejsce do budowy biogazowni. Lokalne rolnictwo jest bowiem doskonałym źródłem surowca energetycznego i powołana spółdzielnia będzie miała do niego łatwy dostęp.
– Spółdzielnia będzie budowała pierwszy w Polsce lokalny system elektroenergetyczny oparty o biogazownie rolnicze. Tamte tereny są bardzo przyjazne dla tego typu źródeł, ponieważ jest dobre rolnictwo, jest dobra gleba i tego surowca do produkcji energii jest wystarczająco dużo – ocenia Ryszard Rabiega.
Zaznacza, że jego firma musi się tam zmierzyć także z pewnymi problemami. Jednym z nich jest wybór lokalizacji – nie wszystkie gminy mają uporządkowane kwestie planów zagospodarowania przestrzeni.
– Dlatego też w tej chwili trwa proces wyboru, ewentualnie przystosowania obowiązujących planów do takich lokalizacji – mówi prezes Bio Power.
Pierwsze lokalizacje, które spełniają wszystkie kryteria formalno-prawne, są już wybrane. Spółka mogła więc rozpocząć proces przygotowywania dokumentacji technicznej do wystąpienia o pozwolenia na budowę.
Celem inwestycji jest budowa kompleksu 12 elektrowni biogazowych połączonych autonomiczną siecią. Podzielona jest na kilka etapów, w których wybudowane zostaną węzły trzech jednostek wytwórczych na terenie jednej gminy. Prąd, który powstanie z tych źródeł, ma zasilać budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne i większość gospodarstw domowych.

Źródło: gramwzielone.pl 
 

Strona 5 z 183

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»