Czym jest biogaz?

Biogaz to mieszanina gazów powstająca w wyniku fermentacji beztlenowej. Ten powszechnie występujący w przyrodzie proces, w biogazowniach wykorzystuje się na skalę przemysłową stwarzając najlepsze warunki dla jego zachodzenia. Główny składnik biogazu – metan – stanowi doskonałe paliwo.

Biogaz jest mieszaniną metanu, dwutlenku węgla oraz śladowych ilości innych gazów powstającą w wyniku fermentacji niektórych związków organicznych (biomasy). Fermentacja beztlenowa to proces powszechnie występujący w przyrodzie np. na torfowiskach, w gnojowicy czy na dnie mórz. W biogazowniach wykorzystuje się go na skalę przemysłową stwarzając najlepsze warunki dla jego zachodzenia. Odpowiednia temperatura, wilgotność, brak tlenu i zagęszczenie biomasy sprawiają, że zbiornikach fermentacyjnych instalacji biogazowej biogaz produkowany jest w znacznych ilościach.

Na biogaz może być przekształcona praktycznie każdy biomasa zawierająca węglowodany, białka lub tłuszcze i nie zawierająca substancji toksycznych. Duża popularność kiszonki kukurydzy wynika z faktu, że w biogazowni zachodzi reakcja bliźniacza do tej zachodzącej w krowim żwaczu przy udziale bakterii beztlenowych.

Utworzona mieszanina gazów składa się w większości z metanu oraz dwutlenku węgla. Najcenniejszym składnikiem biogazu jest metan – łatwopalny, nietrujący i bezwonny gaz, stanowiący główny składnik gazu ziemnego. To właśnie wysoka wartość opałowa metanu czyni z biogazu cenne źródło energii. Dokładny skład biogazu zależy od substratu wsadowego, nie mniej jednak stężenie podstawowych związków oscyluje zawsze w podobnych granicach. Przybliżony skład biogazu obrazuje poniższa tabela:

ELEMENT SKŁADOWY STĘŻENIE
metan (CH4) 50 - 75%
dwutlenek węgla (CO2) 25 - 45% obj.
woda (H2O) 2 - 7% obj. ( 20-40°C)
siarkowodór ( H2S ) 20 - 20 000 ppm
azot (N2) < 2% obj.
tlen (O2) < 2% obj.
wodór (H2) < 1% obj.